FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN
MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Studijski program master akademskih studija Primenjene umetnosti, pripada obrazovno-umetničkom polju Umetnost, oblast Primenjene umetnosti i dizajn, i sadrži sve elemente utvrđene zakonom. Ciljevi master akademskih studija su usmereni na temeljno obrazovanje studenata koje podrazumeva razvijanje sposobnosti analitičkog sagledavanja umetničke teorije i prakse, te osposobljavanje za samostalni umetnički i stručni rad. Spoj teorijskih i praktičnih znanja, sticanje sposobnosti za kritičko sagledavanje kako aktuelnih profesionalnih tako i društvenih promena i pojava, te razvijanje umetničkih veština, predstavlja značajnu odliku ovog studijskog programa. Studijski program master akademskih studija obuhvata niz obaveznih i izbornih studijskih područja čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje zvanja.

Master akademske studije na Fakultetu za umetnost i dizajn, traju godinu dana i vrednuju se sa 60 ESPB. Na ovaj nivo akademskih studija Fakulteta za umetnost i dizajn može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije sa prosečnom ocenom 8,0 i više. Kandidat koji konkuriše za upis na master akademske studije u obavezi je da konkursnoj komisiji priloži uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama, idejni koncept master umetničkog istraživanja. Kriterijumi za upis studenata na master akademske studije objavljuju se putem javnog konkursa u sredstvima informisanja.

Po završetku studija studenti stiču akademski naziv: Master primenjeni umetnik ( Mast.prim.umet.)

Student koji je završio osnovne akademske studije ima mogućnost da se odabirom izbornih predmeta iz navedenih izbornih grupa predmeta (iz kurikuluma Master akademskih studija), opredeli za užu usmerenost u okviru primenjenih umetnosti i dizajna za koju se opredelio i na osnovnim akademskim studijama.

Nastava je organizovana u okviru jednog modula. Modul sadrži obavezne predmete i četiri izborna bloka (po dva u svakom semestru). Na ovaj način obezbeđeno je specifično usavršavanje studenata u skladu sa individualnim afinitetima i Bolonjskom deklaracijom.

Nakon ispunjavanja svih predispitnih obaveza, odslušanih i svih položenih obaveznih i izbornih predmeta, student pristupa konkretnom studijskom istraživačkom radu i koncipiranju nacrta master rada. Master rad je samostalni rad studenta, praćen od strane mentora, a u okviru odabrane uže umetničke oblasti. Student na taj način dokazuje da je, na osnovu znanja i veština usvojenih tokom studija, razvio sposobnosti za samostalno bavljenje delatnošću u oblasti primenjene umetnosti i dizajna, koje odgovaraju nivou završenih studija. Kandidat tokom studija stiče kompetencije da analitički, kreativno i inovativno, u skladu sa vremenom u kome živimo, reši umetnički problem.

Kandidat kroz rad na odabranoj i odobrenoj temi primenjuje stečena znanja i specifična umeća iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna. Master rad se sastoji iz rada u pisanoj formi i realizovanog dela iz odabrane oblasti. U pisanom delu rada se obrazlažu prethodno jasno, precizno i koncizno definisani teorijsko-poetski okviri, cilj i ishod master rada, te kontekstualizacija rada u odnosu na aktuelne tokove u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna. Kandidat brani master rad pred tročlanom komisijom. Na osnovu uspešno odbranjenog rada izdaje se uverenje o stečenom zvanju master primenjeni umetnik, a u dodatku diplome navodi se lista položenih predmeta čime se definiše uža usmerenost u širokom polju primenjenih umetnosti i dizajna.

Master akademske studije – aktuelni nastavni program