FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN
DOKTORSKE UMETNIČKE STUDIJE

 

Studijski program doktorskih studija Primenjene umetnosti i dizajna, pripada obrazovno-umetničkom polju Umetnost, oblast Primenjene umetnosti i dizajn, i sadrži sve elemente utvrđene zakonom. Ciljevi doktorskih studija su usmereni na temeljno obrazovanje studenata koje podrazumeva razvijanje sposobnosti analitičkog sagledavanja umetničke teorije i prakse, te osposobljavanje studenata za samostalni umetnički i akademski rad. Spoj teorijskih i praktičnih znanja, sticanje sposobnosti za kritičko sagledavanje kako aktuelnih profesionalnih tako i društvenih promena i pojava, te razvijanje umetničkih veština, predstavlja značajnu odliku ovog studijskog programa. Studijski program doktorskih studija obuhvata niz obaveznih i izbornih studijskih područja čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje zvanja. Doktorske studije predstavljaju najviši stepen studija, te su i postavljeni ciljevi i ishodi studija usklađeni sa ovim nivoom obrazovanja i predstavljaju logičnu nadogradnju prethodno stečenih znanja i veština.

Doktorske studije traju 3 godine, odnosno 6 semestara, a ukupno se vrednuju sa 180 ESPB. Program doktorskih studija temelji se na specifičnim, sofisticiranim, jedinstvenim iskustvima u području umetničkog obrazovanja s ciljem obrazovanja primenjenih umetnika sa najvišim kompetencijama za poetski zasnovan umetnički rad, te razvijenom sposobnošću za teorijski utemeljeno razumevanje tokova u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna. Studijski program doktorskih studija obuhvata niz obaveznih i izbornih studijskih područja čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje zvanja. U okviru nastave na teorijskim predmetima studenti usavršavaju kompetencije u cilju definisanja i razumevanja vlastite poetike, te dubljeg i teorijski zasnovanog razumevanja tokova primenjenih umetnosti i dizajna. Na umetničkim predmetima, studenti kroz praktični individualni rad usavršavaju vlastite umetničke kompetencije, pri čemu je prioritet dat razvitku originalnosti i kreativnog duha studenata.

Nakon ispunjavanja svih predispitnih obaveza, odslušanih i svih položenih obaveznih i izbornih predmeta, student pristupa samostalnom umetničkom istraživačkom radu i koncipiranju nacrta doktorskog umetničkog projekta. Dotkorski umetnički projekat je samostalni umetničko-teorijski rad kandidata, praćen od strane mentora, a u okviru odabrane uže umetničke oblasti. Doktorski umetnički projekat sastoji se iz rada u pisanoj formi i realizovanog dela iz odabrane oblasti. U pisanom delu rada se obrazlažu prethodno jasno, precizno i koncizno definisani teorijsko-poetski okviri, cilj i ishod doktorskog umetničkog rpojekta, te kontekstualizacija rada u odnosu na aktuelne tokove u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna. Položenim ispitima i realizacijom smostalnog umetničkog projekta, kandidat dokazuje da je, na osnovu znanja i veština usvojenih tokom studija, stekao sposobnost za samostalno bavljenje delatnošću u oblasti primenjene umetnosti i dizajna na najvišem akademskom nivou. Tokom doktorskih umetničkh studija studenti stiču kompetencije da analitički, kreativno i inovativno, u skladu sa vremenom u kome živimo, reše umetnički problem.

Doktorand je dužan da položi predviđene ispite, napiše teorijski deo rada, uradi doktorski umetnički projekat, koji javno prezentuje u adekvatnom galerijskom prostoru sa pratećim katalogom i video zapisom, posle čega sledi usmena odbrana rada i umetničkog projekta pred kompetentnom komisijom. Stručni, akademski, odnosno umetnički naziv utvrđuje se studijskim programom, u skladu sa pravilnikom o listi stručnih naziva, sadržan je u diplomi i dodatku diplomi koje izdaje Fakultet. U dodatku diplomi sadržano je bliže određenje naziva, dodavanjem crtice iza tog naziva i reči kojima se naziv bliže određuje: Doktor umetnosti – Primenjene umetnosti i dizajn (skraćenica je Dr um.).

Uslovi za upis na studijski program su:
– završene osnovne akademske i master akademske studije iz oblasti vizuelnih umetnosti (primenjene umetnosti, dizajn, likovne umentosti, arhitektura) sa ukupnim brojem od 300 ESPB, ili srodni programi uz izvršenu ekvivalenciju programa i zvanja;
– opšta prosečna ocena ostvarena na prethodnom nivou studija, ne manja od 8,0 (osam);
– ocena ne manja od 9 (devet) na diplomskom/završnom ispitu prethodnog nivoa studija.

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu postignutog uspeha na prethodnom nivou studija, priloženih umetničkih radova i radne biografije kandidata sa portfolijom, kao i na osnovu prijemnog ispita.

Doktorske umetničke studije – aktuelni nastavni program