УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

ФАКУЛТЕТ ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Наставно-уметничко-научно веће Факултета за уметност и дизајн, на седници одржаној дана 06. 04. 2017. године, донело је

О Д Л У К У

САЗИВАЈУ СЕ Кандидациони зборови за избор студентског парламента на Факултету за уметност и дизајн, за сваку годину студија посебно, као и за студије другог и трећег степена. Кандидациони зборови биће одржани у згради Факултета у Булевару уметности 29, према следећем распореду:

  • За I годину – среда 19.4.2017. од 10.00 – 10.30
  • За II годину – среда 19.4.2017. од 10.30 – 11.00
  • За III годину – среда 19.4.2017. од 11.00 – 11.30
  • За IV годину – среда 19.4.2017. од 11.30 – 12.00
  • За студенте II и III степена – среда 19.4.2017. од 12.00 – 12.30

О б р а з л о ж е њ е

На основу одлуке председника студентског парламента, а у складу са Правилником о студентском парламенту, декан Факултета за уметност и дизајн и студент продекан, сазивају кандидациони збор за сваку годину студија посебно. Сагласно Дозволи за рад, Наставно-уметничко-научно веће Факултета за уметност и дизајн донело је одлуку као у диспозитиву.

Председник већа

Проф. мр Саво Пековић,

Декан Факултета за уметност и дизајн

Никола Ребић,

студент продекан

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: